Kommunereform

Kart Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. - Klikk for stort bilde KOMMUNEREFORMARBEID I RINGEBU, SØR-FRON OG NORD-FRON – Ordførerne var ii møte med Statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 8. desember 2015. I denne artikkelen er det en oppsummering fra møtet.

Målet med møtet var å orientere Statsråden om status i vårt arbeid, og planlagte aktiviteter og framdrift. I tillegg tok vi opp noen konkrete saker og spørsmål innbyggere er opptatt av.


Møtedeltakere

Arne Fossmo, ordfører i Ringebu, Ole T. Muriteigen, ordfører i Sør-Fron, Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron, og Jan Reinert Rasmussen, rådmann i Sør-Fron og fellesrepresentant for rådmennene.
Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet møtte Statsråd Jan Tore Sanner og statssekretær Grete Ellingsen + to representanter fra embedsverket.

Generelt

Vi orienterte innledningsvis om status i arbeidet, planlagte tiltak framover, og tidsplan. Deretter tok vi opp saker og spørsmål innbyggere er opptatt av, og våre forventninger til Statsråd Jan Tore Sanner:

Bom og plassering av bommer

Dette må følge nye kommunegrenser, slik at det blir «bomfri» ferdsel innenfor kommunen (en kommune, en bo- og arbeidsregion).

Jakt- og fiskerettigheter, og fjellstyregrenser

Dette må være som i dag i en ny kommune.
Kommentar fra Statsråden: Dette er avklart.
Det ble konkludert med at de tre kommunene – etter felles styringsgruppemøte 11. desember – sender søknad til departementet for å få dette bekreftet.

Rovdyr, fjell- og utmarksforvaltning,

Med mer forenklet og mer lokal forvaltning, bør være en svært aktuell ny oppgave/pilot.
Kommentar fra Statsråden: Positiv til å drøfte dette videre, og inviterte seg selv (med representanter fra også andre departement) til innspill-/dialogmøte hos oss i januar.

Konkrete oppgaver Statsråden ble utfordret på:

Statlige arbeidsplasser

Statlige arbeidsplasser innen utmarksforvaltning (Miljødirektoratet - nasjonalparkseksjonen og friluftseksjonen, besøks- og nasjonalparkstrategi, m.m.). Fengselsetablering i Gudbrandsdalen ble også nevnt.

Regionale utviklingsoppgaver.

Midler og oppgaver som i dag ivaretas gjennom regionrådet (partnerskapssamarbeid med fylkeskommunen) må overføres til en ny kommune.
Andre, aktuelle midler kan være: Innovasjon Norge, og skjønnsmidler.

Videregående opplæring

Ny kommune kan overta drift av Vinstra Vidaregåande Skule som pilot.

Notat m/ vedlegg. (PDF, 646 kB)

Ansvarlig Notat/oppsummering v/ ordfører Ole Tvete Muriteigen. Sist endret 10.02.2016 10.34