Status kommunereformen i midtdalen sett fra Ringebu

Rådmann i Ringebu, Per H. Lervåg gir sin oppsummerte status for kommunereformen i midtdalen.

Som kjent arbeider vi fortsatt med kommunereformen. Utredningene sammen med Gausdal, Lillehammer og Øyer ble avsluttet med kommunestyrevedtak 26. november. Etter den tid har sekretariatet arbeidet med en sluttrapport, og har evaluert prosessen. Rapporten er snart ferdig, og vil så snart som mulig bli gjort tilgjengelig på nettet.

Kommunene i Midt-Gudbrandsdalen; Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu startet samtaler etter konstituering av nye kommunestyrer i november, og brukte tida fram til jul på å snakke seg sammen om bli enige om hvordan arbeidet skal utføres. Det er en politisk styrt prosess. Jeg skal forsøke å gi en dekkende, men ikke altfor lang beskrivelse av status i prosessen.

Regjeringens frist for å ha alt klart er 1. juli i år, og det er bestemt at rådgivende folkeavstemning skal avholdes søndag 22. mai i alle tre kommunene. Det er bestemt at det skal gjennomføres innbyggerundersøkelser i andre halvdel av februar, forhåpentligvis i en litt enklere utgave av den som ble gjennomført sist høst.

På samme måte som tidligere er det utvidet formannskap som styrer prosessen, med ordførerne som prosjektledere. Utvidet formannskap betyr i Ringebu at representant fra Høyre og Tverrpolitisk møter i tillegg til formannskapet. Ut over dette deltar to representanter for hovedtillitsvalgte; Fagforbundet ved Ranveig T. Kvalvik og Utdanningsforbundet ved Pernille Kalseth. Til sist er også rådmannen medlem av styringsgruppa. Et felles sekretariat støtter ordførerne i arbeidet, og kommunalsjef Britt Åse Høyesveen er Ringebus person i sekretariatet. Kommunene har i fellesskap engasjert KS konsulent ved Arild Sørum Stana som ekstern bistand (prosessveileder).

Arbeidet er lagt opp for å passe kommunene i Midt-Gudbrandsdalen. Det er ikke noen kopi av arbeidet som ble utført sørover. Kommunene har vært enige om å legge noe mindre arbeid i å lage faglige utredninger. Det er imidlertid gjort en bestilling til Østlandsforskning om å utrede innsparingspotensial i politisk og administrativ ledelse og styring. Denne utredningen er ferdig i disse dager og viser at å lage en ny kommune i midtdalen vil kunne frigjøre mellom 7 og 12 millioner kroner i politisk og administrativ ledelse. Istedenfor tre kommunestyrer, ordførere, rådmenn og sentraladministrasjoner blir det en. De frigjorte midlene kan brukes til å styrke tjenestetilbudene og å lage en slagkraftig ny kommune. Rapporten vil foreligge neste uke.

Det blir utarbeidet en utredning på konsekvenser for ansatte, jfr epost torsdag kl 13.40 fra Bente Indergård i fellestjenesten. Her vil rapporten som ble utarbeidet i sørdalen være til god hjelp. Det er de samme reglene som gjelder i alle kommuner etter lov og hovedavtale, nemlig bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. Utredningen vil bli sendt på høring til alle arbeidstakerorganisasjonene i februar.

Ordfører og opposisjonsleder fra hver av kommunene skal utrede hvordan en ny kommune skal utformes med politiske organer, antall representanter i kommunestyre og utvalg etc. Sist med ikke minst vil det bli utarbeidet en rapport som viser konsekvenser for utmark, fjellstyrer, jakt og fiske.

Det viktigste dokumentet blir intensjonsplanen. Den skal beskrive det kommunene er enige om når det gjelder utforming av en ny kommune. En del tema kommer likevel til å bli overlatt til den såkalte fellesnemnda som skal planlegge den nye kommunen, dersom det blir vedtatt etter folkeavstemningen.

Styringsgruppene har gitt prosjektgruppene mandat som forhandlingsutvalg. Her sitter ordførerne, opposisjonslederne, tre repr fra hovedtillitsvalgte og rådmennene. Forhandlingsutvalgene har så langt brukt 3 hele dager for å drøfte og formulere innhold i intensjonsplanen. Neste møtedag er kommende onsdag 3. februar. Det har vært enighet om å ta tak i de vanskelige temaene tidlig, slik at løsningene på disse kan gjøres godt kjent for alle innbyggere før oppringte innbyggere skal svare på innbyggerundersøkelsen.

Resultat så langt skal legges fram på en midtveissamling for kommunestyrene om ettermiddagen den 18. februar. Da blir det nok mye medieomtale i forkant, vil jeg tro, i aviser og på facebook. Av de viktigste og vanskeligste tema er hvor ordfører og administrasjon i en ny kommune skal holde til, og hvordan dagens tre kommunehus skal brukes.

Etter kommunestyresamlingen skal resten av intensjonsplanen på plass, og dette skal skje før påske. Det blir en ny felles kommunestyresamling 5. april, hvor hele intensjonsplanen skal gjennomgås og drøftes politisk. Deretter blir det forberedelse av folkeavstemningen. Hvis resultatet av folkeavstemningen medfører at det blir en ny kommune, skal kommunene ha et felles kommunestyremøte, hvor søknad til staten skal behandles, og hvor for eksempel navn på ny kommune må være på plass.

Det er langt fram dit ennå...

Utgangspunktet er at barnehager, skoler, helsesentre og eldreinstitusjoner fortsatt skal være der folk bor, og at disse arbeidsplassene i veldig liten grad blir berørt av en kommunesammenslutning. Det er hovedsaklig arbeidsplasser på kommunehusene som vil bli berørt. Det er bred enighet om at ingen skal miste jobben som følge av kommunesammenslutningen. Der det skal skje endringer i bemanning vil dette skje ved naturlig avgang.

Neste uke blir det folkemøter i alle tre kommunene. For oss i Ringebu allerede mandag kveld, 1. februar, på ungdomsskolen. Da gjelder det å benytte anledningen, for å få informasjon om kommunereformarbeidet. Se egen annonse om folkemøtene.

Det blir egne ansattmøter kommunevis i løpet av februar, og disse møtene blir en viktig anledning for deg som ansatt til å få relevant informasjon, og evt stille spørsmål om ting som opptar deg når det gjelder kommunereformen. Egen informasjon om disse møtene kommer.

Det blir også et eget, felles møte for alle ledere med personalansvar i de tre kommunene. Dette møtet blir på Tromsvang 18. februar. Egen informasjon om dette møtet kommer.

All informasjon, møtereferater etc blir fortløpende lagt ut på kommunenes hjemmesider, og jeg vil oppfordre alle som er interessert i å følge med der.

Kommunereformen er ellers fast tema på alle ledermøter med tjenestelederne, og på kontaktmøter med alle hovedtillitsvalgte.

Midt oppe i reformarbeidet har regjeringen foreslått endringer i kommunenes Inntektssystem, med virkning allerede fra 2017. Det er ingen hemmelighet at endringene gjøres for å få fart på kommunene. Regjeringens forslag ble lagt fram rett før jul, og gir et varsel om reduserte økonomiske rammer for kommunene framover, hvis de velger frivillig å fortsette som egen kommune. Slik forslaget er utformet vil det bety 5 - 6 millioner kroner mindre for Ringebu hvert år, og noe tilsvarende for Nord-Fron og Sør-Fron. Tilsammen kan endringene medføre at kommunene i midtdalen hvert år får opp mot 15 millioner kroner mindre å rutte med. Hvis kommunene slår seg sammen vil kommunene beholde midlene. Dette er betydelige utslag. Kommunene skal avgi høringsuttalelser innen 1. mars, og Stortinget skal behandle regjeringens forslag i mai.

Vel, dette var et sveip gjennom status i arbeidet.

Publisert av Birger J. Nordølum. Sist endret 09.02.2016 15.11